صفحات عمدتا برای کاربران باشد، نه برای موتورهای جستجو. کاربران خود را فریب ندهید یا مطالب مختلفی را به موتورهای جستجو ارائه ندهید تا از شما برای کاربران نمایش داده شود، این کار معمولا به عنوان “مخفی کردن” شناخته می شود. یک سایت را با یک سلسله مراتب روشن و لینک های متنی ایجاد کنید. هر صفحه باید از حداقل یک پیوند متنی استاتیکی باشد.