همه میخواهند بازدیدکنندگان هدفمند برای وب سایت خود داشته باشند. یکی از بهترین راه های انجام این کار، هدف قرار دادن کلمات کلیدی دم بلند است: عبارت خاصی که مخاطب شما جستجو می کند. کلمات کلیدی با دم بلند عبارت های جستجو هسنتد که مشخص تر (و معمولا طولانی تر) از یک جستجوی استاندارد هستند. تبدیل آنها به نسبت بهتر است چون کاربر دقیقا به دنبال حل مشکل یا رفع خواسته اش می باشد.کلمات کلیدی دم بلند معمولا یک عبارت +۴ کلمه هستند، البته این فورمول چندان دقیق نیست