منظورمان از اصطلاح “آدمخوار” زامبی و خون آشام و… نیست! کلید واژه آذم خوار کلمه کلیدی است که شما آن را در پست ها یا مقالات مختلفی قرار می دهید که می توانند برای همان کلمه کلیدی در جستجوی گوگل رتبه بندی شوند. اگر پست های زیادی را برای یک کلمه کلیدی پوشش دهید به احتمال زیاد رتبه بندی نمی شوند. گوگل معمولا یک یا دو نتیجه از یک دامنه برای یک کلمه کلیدی را نشان میدهد. اگر بسیار دامنه قدرتمندی باشید ممکن است به ۳ جستجو ارتقا پیدا کند.اگر نمی توانید کلمه کلیدی خود را بومی سازی کنید…